Facebook post by University of Helsinki

Mitä jul­ki­nen vel­ka tar­koit­taa ja mi­ten se vai­kut­taa mei­dän ar­keem­me? Vel­ka­kes­kus­te­lu on mo­nel­le meis­tä joko häm­men­tä­vää tai vai­keas­ti ym­mär­ret­tä­vää – ja sii­hen tar­vi­taan muu­tos. Tänään Tiedekulman Mistä puhumme kun puhumme velasta? -keskustelussa avataan velkakeskustelun taustoja ja käsitteitä kansantajuisesti. Keskustelemassa ovat Jari Eloranta, Niku Määttänen, Antti Ronkainen ja Heidi Schauman. Keskustelun juontaa Katri Makkonen. Liity linjoille klo 17 alkaen:
Mistä puhumme kun puhumme velasta? | Tiedekulma | Helsingin yliopisto www2.helsinki.fi

Mitä julkinen velka tarkoittaa ja miten se vaikuttaa meidän arkeemme? Velkakeskustelu on monelle meistä joko hämmentävää tai vaikeasti ymmärrettävää – ja siihen tarvitaan muutos.