Facebook post by University of Helsinki

Miten suomalaiset metsät vaikuttavat ilmastoon ja luonnon monimuotoisuuteen? Miten voisimme muuttaa näitä vaikutuksia suotuisammiksi? Opi lisää metsistä: Ilmastonmuutoksen perusteet pähkinänkuoressa: miten metsät ja maankäyttö vaikuttavat ilmastoon. Hakkuiden lisääminen pienentää Suomen metsien hiilinielua ja metsien hiilivarastoa vähintään vuosikymmeniksi. https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=6M2vvkeZBJw Miten metsäsektori vaikuttaa ilmastoon? Millä aikavälillä biotalous on parempi kuin fossiilitalous? Miten metsäsektorin lyhyen aikavälin ilmastovaikutusta voisi parantaa? https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/ilmasto-ja-luonnon-monimuotoisuus/miten-suunnata-metsasektorin-ilmastotoimia Kansainvälisiin ilmastotavoitteisiin pääseminen edellyttää metsien hiilinielujen ripeää vahvistamista. Hiilensidontaa voidaan lisätä kustannustehokkaasti muuttamalla metsien hoitotapaa. https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/elamantieteet/jatkuvapeitteinen-metsanhoito-ja-usean-puulajin-metsat-voivat-olla-avain-metsien-hiilensidonnan-kustannustehokkaaseen-kasvattamiseen Luontopaneelin raportti 6.4.2022: Jatkuvapeitteisen metsänkäsittelyn osuuden lisääminen puuntuotannossa vähentää luontohaittoja ja on taloudellisesti kannattavaa. Vuoden 2020 metsänkäyttöilmoituksissa jatkuvapeitteisen käsittelyn hakkuiksi oli ilmoitettu alle 5 % kaikista ilmoitetuista hakkuista. https://luontopaneeli.fi/ajankohtaista/luontopaneelin-raportti-jatkuvapeitteisen-metsankasittelyn-osuuden-lisaaminen-puuntuotannossa-vahentaa-luontohaittoja-ja-on-taloudellisesti-kannattavaa/ Bioenergian suosiminen ei edistä maapallon keskilämpötilan nousun suitsimista. Metsäperäisen biomassan energiatiheys on alhainen. Biopohjaisesti tuotetun energian hiilidioksidipäästöt ovat tuotettua energiamäärää kohden jopa kivihiiltä suuremmat. https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/ilmasto-ja-luonnon-monimuotoisuus/metsapohjaisen-bioenergian-laajentunut-kaytto-vaarantaa-ykn-ilmastotavoitteet Metsät ovat uhanalaisten lajien tärkein elinympäristö Suomessa. Lajeja uhkaavat metsien talouskäyttöön sisältyvät hakkuut, vanhojen metsien, lahopuun ja kookkaiden puiden väheneminen, puulajisuhteiden muutokset, muut metsien uudistamis- ja hoitotoimet. https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/luontokato/joka-yhdeksas-laji-suomessa-uhanalainen-mutta-keinot-luontokadon-hillitsemiseen-ovat-tiedossa Metsänomistajat odottavat päätöksenteon tukipalveluiden tunnistavan heidän moninaiset tavoitteensa metsien omistamisessa ja hoidossa. Tieto- ja neuvontapalvelut keskittyvät kuitenkin edelleen lähinnä tasaikäisrakenteiseen puuntuotantoon. https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/elamantieteet/metsien-kayton-monipuolistaminen-edellyttaa-metsaalan-toimijoilta-laaja-alaisemman-tiedon-hallintaa Kestääkö metsä biotaloutta? https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/ilmasto-ja-luonnon-monimuotoisuus/kestaako-metsa-biotaloutta Miksi julkisuuden metsäkeskustelussa esitetään keskenään ristiriitaisia väitteitä? Katso tallenne Faktaa hiilinieluista -tilaisuudesta https://www.helsinki.fi/fi/maatalous-metsatieteellinen-tiedekunta/ajankohtaista/faktaa-hiilinieluista-keskustelutilaisuus-tiedekulmassa-39 Koska monimuotoisuuden suojelu ja hiilivaraston ja -nielujen vahvistaminen tukevat toisiaan, tutkijat suosittavat, että ilmastorahoitusta tulisi ohjata metsien suojeluun. Puuston hiilivarasto kasvaisi hiilikorvauksen myötä kymmenen vuoden aikana noin 0,6 Mt hiilidioksidia enemmän kuin nykyisessä METSO-ohjelmassa ilman hiilikorvausta. https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/luonnonsuojelu/policy-brief-hiilikorvaus-tehostamaan-vanhojen-metsien-ja-hiilivarojen-suojelua-metso-ohjelmassa