Facebook post by University of Helsinki

Suomen merialueiden pohjalla on runsaasti arvometalleja sisältäviä mineraalisaostumia, joilla on sekä kaupallisia että luonnonsuojelullisia arvoja. Saostumista kuitenkin tiedetään vasta vähän. Sen vuoksi myös niiden hyötykäytön pitkäaikaiset ympäristövaikutukset ovat vielä epäselviä.
Itämeren pohjassa on arvometalleja sisältäviä mineraalisaostumia | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Kaikkonen tutkii osana väitöskirjatyötään merenpohjan mineraalisaostumia ja niiden mahdollisen hyötykäytön ympäristövaikutuksia.