Facebook post by University of Helsinki

Flera av Finlands stora insjöar har genomgått en förändring genom landhöjning vilket resulterat i att vattenytan idag ligger mycket högre än den gjorde under stenåldern. Det kan alltså vara möjligt att ännu flera stenåldersbosättningar ligger och väntar på att bli upptäckta på sjöbottnen.
Arkeologerna grävde fram en stenåldersboplats på Kuolimojärvis botten | Helsingfors universitet helsinki.fi

I Finland finns stora områden, som tidigare varit torra land men numera ligger under vatten, kvar att undersöka. En klar sjö i Södra Karelen ger ny kunskap om hur man bodde på stenåldern.