Facebook post by University of Helsinki

Autismikirjon lapsilla on vaikeuksia tunnistaa tunnetiloja puheesta, koska he eivät havaitse äänen muutoksia yhtä hyvin kuin muut lapset. Siitä voi olla haittaa heidän sosiaaliselle kehitykselleen.
Autismikirjon lapsilla haasteita havaita tunnetiloja puheesta | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Tuoreessa väitöstutkimuksessa autismikirjon lapsilla aivotasolla havaitut puheen käsittelyn vaikeudet voivat heijastua vaikeuksina tehdä päätelmiä puhujan tunnetilasta hänen äänensävynsä perusteella.